Szanowni Państwo, poniżej znajduje się regulamin kursów, który obowiązuje w SONGin ENGLISH. Jako dokument dołączany jest do każdej umowy podpisywanej z klientem. Przed jej podpisaniem, prosimy o zapoznanie się jego treścią.

 

REGULAMIN KURSÓW W SZKOLE JĘZYKÓW OBCYCH SONGin ENGLISH

1. Kursant zostaje przydzielony do odpowiedniej grupy na podstawie testu kwalifikacyjnego i/lub rozmowy z lektorem. W ciągu roku szkolnego istnieje możliwość zmiany grupy, pod warunkiem, że są w niej wolne miejsca.
2. Każdy kursant ma możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji, w przypadku problemów z realizacją bieżącego materiału. Termin konsultacji zostaje podany do wiadomości kursantów na początku roku szkolnego.
3. Kursant/opiekun kursanta ma obowiązek zaopatrzenia kursanta w komplet zleconych materiałów (podręcznik i ćwiczenia).
4. W przypadku nieobecności lektora prowadzącego szkoła zapewnia zastępstwo. W wyjątkowych przypadkach (np. nagła choroba lektora) zajęcia zostają odwołane, a następnie odrobione w uzgodnionym z grupą terminie.
5. Nieobecność kursanta na zajęciach nie powoduje zmniejszenia opłaty za dany miesiąc.
6. W przypadku dołączenia do grupy w trakcie trwania roku szkolnego kursant płaci za zajęcia, które pozostały do końca kursu.
7. Rezygnację z kursu można złożyć w dowolnym momencie roku szkolnego z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w formie pisemnej w sekretariacie szkoły w Gliwicach przy ul. Dunikowskiego 10 osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną skanując odręcznie podpisane pismo. W momencie rezygnacji lub rozwiązania umowy z powodu zaległości w opłacaniu rat (§4 umowy) klient otrzymuje rozliczenie wykorzystanych godzin do dnia wygaśnięcia umowy (z zachowaniem okresu wypowiedzenia w przypadku rezygnacji) oraz informację o ewentualnej niedopłacie lub nadpłacie. Klient zobowiązany jest pokryć całość opłaty za zajęcia przypadające w trakcie realizacji umowy. W przypadku nadpłaty, klientowi przysługuje zwrot niewykorzystanej części wpłaconej kwoty za kurs.
8. Szkoła ponosi odpowiedzialność za niepełnoletnich kursantów jedynie podczas zajęć lekcyjnych, (których dni i godziny opisane są w umowie o kurs) na terenie sal wykładowych SONGin ENGLISH. Opiekunowie zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa swoich podopiecznych w drodze do szkoły i w drodze powrotnej, jak również w trakcie oczekiwania na rozpoczęcie zajęć danej grupy.